I. Adatkezelési nyilatkozat

A www.davidfuszerei.hu weboldalon a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztatóban foglalt feltételeket, egyúttal önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a jelen nyilatkozatban és tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezéseinek megfelelően.

II. Adatkezelési tájékoztató

1. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (felhasználó) kapcsolatba hozható bármely információ, adat, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes, egyértelmű és határozott kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat(ok) kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja – jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató esetén a 2. pontban foglalt személy;

Adatkezelés: az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fényképfelvétel, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, adatfeldolgozást végez;

Felhasználó: a honlapon nevével és e-mail címével érvényesen regisztrált személy, aki az Infotv. 3. § 1. pontja szerinti érintettnek minősül;

Honlap: a www.davidfuszerei.hu címen található weboldal, valamint a rajta elérhető valamennyi adat oldal;

2. Adatkezelő

RMG Hungary kft

Dunasziget , 9226 , Dózsa György utca 17

Adószáma: 26239471-2-08

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:+36-70-355-3449

E-mail: admin@davidfuszerei.hu

3. Adatfeldolgozó

RMG Hungary kft
Dunasziget , 9226 , Dózsa György utca 17
Adószáma: 26239471-2-08
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: +36-70-355-3449
E-mail: admin@davidfuszerei.hu

Az adatkezelés célja

Adatkezelő a felhasználó által a honlapon, történő adatmegadás során megadott személyes adatait

– a felhasználó azonosítása,
– a felhasználókkal történő kapcsolattartás,
– a honlap kínált szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása és védelme, valamint továbbfejlesztése,
– piackutatás

céljából kezeli.

A felhasználó az adatai megadásával elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatkezelő és adatfeldolgozó az 5. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A felhasználó személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Adatkezelő a felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli az Infotv. 4. § (2) bekezdésének megfelelően.

4. A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó a regisztráció során önkéntesen bocsát adatkezelő rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez hozzájárulását megadja. A felhasználó a regisztrációval és személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai az adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó adatbázisába az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

Adatkezelő a 4. pont szerinti célok megvalósulása érdekében a felhasználó által a regisztráció során megadott felhasználónevét és elektronikus elérhetőségét (e-mail címét) kezeli.

5. Az adatkezelés módja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatásban meghatározott célokra, módon és mértékben használja fel, az Infotv. 4. §-ában rögzített elvek tiszteletben tartásával.

Adatkezelő és adatfeldolgozó a felhasználó személyes adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli.

6. Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok)

Az adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a honlap látogatóinak alábbi adatait:

– böngésző típusa
– az oldal látogatásának ideje
– a látogató IP-címe.

A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig tárolásra kerülnek adatfeldolgozó szerverén.

7. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

A felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen adatkezelési nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

A felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, továbbá hogy a kezelt adatokat az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerhetik, amennyiben az adatkezelő feladatai ellátásához szükséges.

Jelen nyilatkozat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok kezelése kapcsán az adatkezelő mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel – a 3. pontban rögzített adatfeldolgozón kívül további – adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az általa megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa.

Amennyiben adatkezelő a felhasználó adatkezeléshez történő hozzájárulásának megadását követően adott megbízást harmadik fél részére az adatok feldolgozására, adatkezelő köteles a felhasználó számára az adatfeldolgozásra irányuló szerződés megkötését követő 3 (három) munkanapon belül a felhasználó és adatkezelő között szokásos kapcsolattartási mód alkalmazásával felvilágosítást adni az adatfeldolgozó személyéről és elérhetőségeiről, az adatfeldolgozás jogalapjáról és céljáról, az érintett adatok köréről, és a felhasználó jogairól, illetve jogérvényesítési lehetőségeiről. A fenti kötelezettségének adatfeldolgozó az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatónak saját honlapján való közzétételével is eleget tehet. Ilyen esetben az adatfeldolgozási tájékoztató feltöltéséről, valamint a felhasználónak az adatfeldolgozásról szóló tájékoztatás pontos elektronikus elérhetőségét illető felvilágosításáról adatkezelő a jelen pont szerinti határidőben gondoskodni köteles.

8. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó az Infotv. 14. §-ának megfelelően tájékoztatást kérhet adatai kezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését az admin@davidfuszerei.hu e-mail címen.

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a felhasználó adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint – a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, továbbá a felhasználó jogairól.

Az adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha a felhasználó a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, valamint ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit.

A felhasználó kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

– a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

– az adatkezelés jogellenes, a felhasználó ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– a felhasználó tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat adatainak közérdekből vagy az adatkezelő közfeladat-ellátásához kapcsolódóan, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Adatkezelő ez esetben az adatot nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival szemben.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, a felhasználó bármikor tiltakozhat adatainak e célból való kezelése ellen. A közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött adatok ez esetben tovább nem kezelhetők.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

A felhasználó jogérvényesítése az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH) fordulhat. A NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.